Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Ruma za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

0

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 2. podtačka 1., člana 36. stav 3. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19), Uputstva Ministarstva finansija za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti i Fiskalne strategije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma dostavlja Vam Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Ruma za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Ovo uputstvo izrađeno je na osnovu važećeg Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finasiranju lokalne samouprave, Fiskalne strategije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu i Uputstva Ministarstva finansija za izradu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Predlozi finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika moraju biti dostavljeni nadležnom organu koji rukovodi procesom planiranja najkasnije do 31. avgusta 2019. godine. Indirektni budžetski korisnici su u obavezi da pripreme svoje predloge finansijskih planova na osnovu smernica datih u ovom Uputstvu, a zatim da ih u roku dostave Odeljenju za finansije najkasnije do 31. avgusta 2019. godine. Ukoliko Odeljenje za finansije utvrdi da su predlozi finansijskih planova nepotpuni može da traži podatke neposredno od budžetskog korisnika o njegovom finansiranju, koji su neophodni za pripremu nacrta odluke o budžetu.

Podeli.

Ostavite komentar

2 + seven =