KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2018. godini

0

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br.51/2009 i 99/2011-dr. zakon ) člana 6. stav 2. alineja 2., člana 19 stav 1. alineja 11. i člana 21. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, broj: 3/2013, 7/2013, 9/2013 i 172017), Programa poslovanja „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica za 2018. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 1/2018 od 23.01.2018), Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2018. br.38/2018 od 23.03.2018. godine i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu, direktor raspisuje

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti
udruženja građana u 2018. godini

1.PREDMET KONKURSA je dodela bespovratnih sredstava za finansiranje realizacije programskih aktivnosti i poboljšanje uslova rada udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica.

2. UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJI SE DODELJUJE PO KONKURSU

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu (koji je predviđen za ove namene) je 2.000.000,00 dinara.

3. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koja obavljaju delatnost u vezi sa ruralnim razvojem, odnosno unapređenjem poljoprivredne proizvodnje.

4. NAMENA PODSTICAJA

Sredstva će se koristiti za realizaciju:
– programskih aktivnosti udruženja (uključujući i organizovanje manifestacija poljoprivrednog karaktera),
– poboljšanje uslova rada (nabavka opreme).

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS:

– ¬čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca zahteva,
– spisak članova udruženja overen od strane zakonskog zastupnika udruženja, sa navedenim imenom, prezimenom, adresom i mestom prebivališta članova,
– ¬plan aktivnosti udruženja za 2018. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja;
– ¬detaljan budžet plana aktivnosti za 2018. godinu;
– ¬fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja (ukoliko je udruženje već koristilo sredstva Agencije nije potrebno da uz konkursnu dokumentaciju priloži ovo rešenje);
– ¬fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju (ukoliko je udruženje već koristilo sredstva Agencije nije potrebno da uz konkursnu dokumentaciju priloži ovu potvrdu);
– ¬fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– ¬potvrda Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio poreske i druge javne dažbine za 2017. godinu;
– ¬fotokopija Statuta udruženja građana (ukoliko je udruženje već koristilo sredstva Agencije nije potrebno da uz konkursnu dokumentaciju priloži Statut).

6. DODELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
– Razmatranje prispelih prijava i ispunjenosti uslova predviđenih konkursom vršiće Komisija koju imenuje Direktor;
– Kriterijumi za ocenu prijava utvrđeni su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2018. godini;
– Konačnu Odluku o dodeli sredstava donosi Direktor;
– Prava i obaveze između „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica i Korisnika biće regulisana Ugovorom;
– Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta;
– Konkursna dokumentacija se ne vraća podnosiocu;
– Podnosilac može podneti samo jednu prijavu;
– Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje;
– Rok za realizaciju aktivnosti je do 20.12.2018. godine.

7. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ove namene, a zaključno sa 15.05.2018. godine.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti U ZATVORENOJ KOVERTI POŠTOM NA ADRESU:
„Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica,
Ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22 000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2018. GODINI – NE OTVARATI“ ili LIČNO u prostorije „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica, u zgradi DDOR-a, prvi sprat, kancelarija br. 20, ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica.
Dodatne informacije putem telefona 022/610-573.
Tekst konkursa, smernice i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Agencije www.arrsm.rs ili u prostorijama Agencije.

direktor
Petar Samardžić

Podeli.

Ostavite komentar

thirteen + seven =